terug naar projecten

Zorg en veiligheid

We koersen op de verbindingen voor betere signalering en triage ter voorkoming van acute zorg. Zo kunnen betrokken zorgpartners vroegtijdig inspelen op signalen, die kunnen wijzen op psychische problemen.

Doel

Samenwerking versterken tussen het zorg- en veiligheidsdomein.

Over dit project

Met name in de overgang tussen partijen zien we knelpunten ontstaan en mensen tussen wal en schip vallen. Dit komt mede door de beperkte mogelijkheden om informatie te delen. Onze rol is ontmoetingsplekken te bieden voor partners in het netwerk, zodat er duurzame verbindingen tussen de projecten en hun resultaten ontstaan.

  • Verbeteren van de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen GGZ en gemeenten voor beter passende ondersteuning aan inwoners;
  • Afspraken maken of uitbreiden om elkaar informeren en te ontmoeten;
  • Benutten van beschikbare kennis over interventies bijvoorbeeld vanuit Meldpunt onbegrepen gedrag.

Regionale Doorzettingsmacht en integrale Cliëntenondersteuning

Een deelproject onder ‘Zorg en Veiligheid’ is de Regionale Doorzettingsmacht en integrale Cliëntondersteuning. Het doel van dit deelproject is zorgen dat er in Twente een sluitend stelsel van afspraken bestaat voor het zorg- en ondersteuningsaanbod van zwaardere, complexe GGZ-zorgvoorzieningen. Daarvoor willen wij met elkaar duidelijk krijgen, in elk stadium van zorgzwaarte waar deze vraag thuishoort. Ook is van belang dat gemeenten en zorgpartners weten van deze afspraken. Met name in de overgang tussen partijen zien we knelpunten ontstaan waardoor mensen tussen wal en schip vallen.

Het kan voorkomen dat via de reguliere kanalen van verwijzing geen passende zorg snel gevonden wordt op een zorgvraag. Juist voor die situaties zijn er afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over de regionale inrichting van een escalatiemodel. Dat model noemen we Regionale Doorzettingsmacht. Extra aandacht schenken wij aan de aanwezigheid en het gebruik van Onafhankelijke Cliëntenondersteuning. In de Regionale Doorzettingsmacht maken we gebruik van de bestaande regionale transfermechanismen en de bestaande bovenregionale tafels hoog-complexe ggz. Met de realisatie van Regionale Doorzettingsmacht (RDM) geven wij inzicht in het eigenaarschap voor iedere situatie en de noodzakelijke stappen. Zo draagt dit project bij om tot een passend zorg- en ondersteuningsaanbod te komen.
Het leren en verbeteren is onderdeel van het project, met als resultaat vernieuwen van routines en beter zicht op waar het echt om gaat bij casuïstiek.

 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2