Twentse Koers

Regioplan Twente

In het regioplan Twente staat beschreven wat belangrijke en urgente zorgopgaven in regio Twente zijn, hoe we deze gaan aanpakken, met welke partijen in Twente we dit doen en wat de inwoners hiervan merken

De totstandkoming van het regioplan

In Twente werken we al jaren samen met veel partijen, onder andere in de samenwerkingsverbanden Twentse Koers en Twente Beter. De werkagenda van Twentse Koers gaat in op de samenwerking met het sociaal domein en is gericht op gezondheid, preventie en zorg en ondersteuning thuis. Het onderdeel van Twente Beter is gericht op de samenwerking binnen de zorg. Het gaat daarbij om samenwerking tussen specialistische zorg en zorg in de wijk, maar ook om samenwerking met cliënten en inwoners.

Vanuit deze samenwerkingsverbanden hebben we de huidige zorgsituatie in de regio goed geanalyseerd. Er zijn belangrijke dwarsverbanden gelegd over de behoefte aan zorg en het beschikbare aanbod aan zorg en ondersteuning. Daardoor is het nu inzichtelijk waar in de toekomst knelpunten gaan ontstaan. Het regiobeeld Twente geeft deze analyse weer. We hebben hier belangrijke regio-opgaven uitgehaald, die we hebben verwerkt in het regioplan Twente. Want de druk op de zorg wordt hoger en zonder gezamenlijke acties, gaat dit voor maatschappelijke problemen zorgen. Het is duidelijk dat we ziekte en zorg zoveel mogelijk moeten voorkomen door in te zetten op gezondheid en preventie en het vermogen van mensen om eigen regie te voeren.

Het regioplan Twente is van en voor ons allemaal. Voor de uitwerking van het regioplan is een intensief proces gevolgd. Onze eigenaren, partners en de inwoners van Twente zijn betrokken geweest en hebben input gegeven. Samen heeft al deze input geleid tot een gedragen regioplan.

De aanpak

In Twente werken we domein overstijgend samen aan onze regio-opgaven. We werken vanuit verschillende thema’s, waarin we samen afspraken maken hoe we de opgaven in Twente aanpakken. Bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid voor alle Twentse inwoners staan hierin centraal. Het regioplan is het begin. Nu is het tijd om de mouwen weer op te stropen en samen verder aan de slag te gaan en de concrete invulling te bepalen. Want samen kunnen we het verschil maken in het toekomstbestendig organiseren van de zorg en welzijn en het welbevinden voor de inwoners van Twente.

Het regioplan is opgesteld in opdracht van de 14 Twentse gemeenten en zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis. Allen die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van het regiobeeld en -plan: bedankt! Er is ook een inhoudelijke verbinding gelegd met het ROAZ-plan (voortvloeind uit het ROAZ-beeld) en daarmee met het onderdeel acute zorg.

Niet gevonden
wat je zocht?

Probeer het met een nieuwe zoekopdracht.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2