terug naar overzicht

Onze uitgangspunten

Binnen ons programma hebben we algemene uitgangspunten en inhoudelijke uitgangspunten.

Algemene uitgangspunten

Twentse Koers is en blijft een dynamisch programma, waarin we thematisch werken. Dit betekent dat we altijd kunnen werken op basis van actualiteiten en gezamenlijke urgentie. Hier kunnen we de agenda op aanpassen. Het programma kent een aantal uitgangspunten om de samenwerking optimaal in te zetten.

Samen versterken we de samenwerking tussen het publieke-, medische- en sociale domein

Domein overstijgende samenwerking is noodzakelijk. Om tot passende oplossingen te komen voor de uitdagingen van de toekomst, leggen we verbinding tussen de zorg en het sociaal domein, met de focus op gezondheid. Daarom moet er commitment zijn vanuit de verschillende sectoren en organisaties. Hierbij moeten de partijen zich allemaal echt durven in te zetten voor de gezamenlijke opgaves en accepteren dat de kosten en baten verschillend kunnen vallen. De overkoepelende maatschappelijke opbrengst staat centraal.

Urgentie en prioriteiten stellen

Er is veel te doen om de problemen van de toekomst aan te pakken. Helaas kunnen we niet alles tegelijk. Prioritering van thema’s en projecten gebeurt aan de hand van gezamenlijke urgentie. Verschillende projecten zijn inmiddels van start gegaan of staan in de startblokken. Andere projecten gaan we op de lange termijn oppakken. Dit betekent dat nog niet alle themalijnen en projecten even concreet zijn uitgewerkt. Sommigen zijn nu (nog) summier omschreven.

Inhoudelijke uitgangspunten

Om te komen tot een duurzame verandering in ons zorgstelsel, is het belangrijk in te blijven zetten op een aantal inhoudelijke uitgangspunten. Binnen ieder thema is aandacht voor deze overkoepelende onderwerpen. Een kans van slagen zit namelijk niet alleen in de start of uitvoer van een project, maar ook in een omslag van de betrokken partijen en/of samenleving. De uitgangspunten dienen als basis en worden meegenomen in onze projecten. De inhoudelijke uitgangspunten komen dan ook, in meer of mindere maten, terug in alle projecten.

Inwonersparticipatie

Alles dat we doen, doen we met en voor de inwoners van Twente. Daarom is het van groot belang dat alles wat we ontwikkelen en doen aansluit op hun behoeften. Dit kan alleen als we samen in gesprek blijven. We zetten dan ook actief in op het consulteren en betrekken van inwoners in de uitwerking en uitrol van projecten, ervaringsdeskundigheid, inwonersinitiatieven en mantelzorg.

Positieve gezondheid

De uitdagingen in ons zorglandschap vragen om een flinke transformatie in hoe we omgaan met zorg en ondersteuning. Ook in Twente. Het is van groot belang de beweging nog meer in te zetten naar de voorkant en in te zetten op bijvoorbeeld zingeving, meedoen aan de maatschappij, kwaliteit van leven en eigen regie. We zetten in op de brede blik van gezondheid, want het omvat veel meer dan alleen fysieke gezondheid.

Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid zijn belangrijke thema’s in onze samenleving. Want iedereen moet kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Dit vraagt om een intensieve en integrale aanpak van bijvoorbeeld eenzaamheid, laaggeletterdheid, een gezonde leefomgeving en sociaal economische zekerheid voor iedereen.

Inclusie

Iedere inwoner wordt gelijk behandeld. Het maakt niet uit waar je bent geboren en wat je (etnische) achtergrond of geaardheid is: iedereen heeft recht op goede zorg, ondersteuning en gezondheid. Daarom hebben we in Twente aandacht voor diversiteit, kwetsbaarheden en de risico’s daarvan. Hierbij hebben we ook aandacht voor inwoners met een migratieachtergrond.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Ook in Twente zien wij een toenemende arbeidsmarktproblematiek in de zorg, ondersteuning en het welzijn. De tekorten op de arbeidsmarkt is een complex en steeds groter wordend probleem, die niet eenvoudig en snel op te lossen is. Dit probleem is dan ook niet alleen op te lossen met het opleiden en aantrekken van nieuw personeel. Het vraagt om innovatieve en alternatieve aanpakken. In Twente willen we samen bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg en welzijn.

Technologie en digitalisering

Om onze zorg toekomstbestendig te houden, is het noodzakelijk ook naar alternatieve oplossingen te kijken. Denk hierbij aan het inzetten van technologie, hulpmiddelen en digitalisering in zorg en welzijn. Het gaat hierbij verder dan het inzetten van de reeds bekende en bestaande technologie. Daarnaast gaat het niet alleen over het aanbieden van de technologie zelf, maar juist ook over hoe we dit goed kunnen faciliteren en hoe we mensen kunnen opleiden om dit op de juiste manier in te zetten. Denk hierbij aan inkoop, opleiden van personeel in het gebruik hiervan en het samen ontwikkelen.

Datagedreven werken

Samen moeten we begrijpen wat we doen en dit zichtbaar maken. Zo kunnen we beter sturen op resultaat, in plaats van op inspanning. We moeten ook durven te kwantificeren in plaats van over subjectieve, niet-tastbare resultaten te blijven praten. We zetten in op duurzame verandering en dat vraagt een lange adem. Gelukkig hebben we in Twente toegang tot veel data. Denk aan data vanuit de gemeenten (o.a. Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen), de zorgverzekeraar (o.a. zorgverzekeringswet en Wlz) en vanuit de GGD (gezondheid en epidemiologische gegevens). Door dit beter, simpeler en continu te monitoren, helpt het ons te begrijpen waar we mee bezig zijn. Zo kunnen we écht inzetten op de dingen die er toe doen en nodig zijn. Dit kan per wijk of gemeente verschillen. Zo voeren we samen het goede gesprek en helpt het ons de voortgang van alle projecten te monitoren. In samenwerking met onder andere Kennispunt Twente geven we dit de komende jaren verder vorm voor de verschillende projecten.

Inkoop, toezicht en kwaliteit

Inwoners maken regelmatig gelijktijdig, dan wel aansluitend, gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat de betrokken organisaties samenwerken. We stimuleren hierbij de verbinding tussen de vaste taken (zoals inkoop, toezicht, contractmanagement en administratieve verplichtingen) vanuit gemeenten, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Voor zorg- en welzijnspartijen is het noodzakelijk dat dit zoveel mogelijk op elkaar aansluit. Op deze manier dragen we bij aan het zo efficiënt en goed mogelijk leveren van zorg en ondersteuning en borgen we de kwaliteit.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze maandelijkse update.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3