terug naar actueel

Passende zorg en ondersteuning voor de toekomst | Menzis

Het Zorgkantoor van Menzis voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit voor alle inwoners van Twente. Aljan Ottema, regiomanager Zorg Wlz bij Menzis Zorgkantoor, schreef vanuit Menzis een artikel over passende zorg en ondersteuning voor de toekomst.

13 december ’22 – Aljan Ottema, regiomanager Zorg Wlz bij Menzis Zorgkantoor

Vrijwel alle regio’s in Nederland krijgen in de komende 20 jaar te maken met een verdubbeling van het aantal ouderen. Ook de regio Twente. Daardoor zijn er dan in totaal meer ouderen dan nu die langdurige (verpleeg)zorg nodig hebben. Omdat ouderen ook steeds ouderen worden, nemen de zwaarte en complexiteit van de verpleegzorg toe. Er is veel meer capaciteit nodig dan er nu beschikbaar is. Voor de komende vier jaar gaat het om de realisatie van 25.000 extra verpleegzorgplekken in Nederland. Het is de bedoeling dat deze zorg in de thuissituatie geleverd gaat worden en dus niet door uitbreiding van verpleeghuizen.

Via het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wordt onder meer ingezet op voldoende passende woningen voor ouderen, waaronder geclusterde woon(zorg)vormen. Als de kwetsbaarheid toeneemt kan de zorg en ondersteuning bij de woon(zorg)vormen voor ouderen worden opgeschaald naar Wlz-zorg thuis, waardoor zij in een omgeving zitten met voldoende voorzieningen. Dit draagt eraan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en beperkt het beroep op verpleeghuisplekken, die voor de meest kwetsbare inwoners nog wel nodig zijn.

Als zorgkantoor zien wij dat er een transformatie nodig is om te komen tot passende, toegankelijke, duurzame ouderenzorg. Hierin hebben ook inwoners zelf een rol. Dit betekent voor mensen tijdig vooruitkijken en zichzelf voorbereiden op wat nog komen gaat, bijvoorbeeld door na te denken over de vragen ‘wat kan ik zelf?’, ‘wie zorgt er voor mij?’ en ‘waar woon ik?’, ook als de situatie verandert en er (digitale) zorg of begeleiding nodig is. Dit heet proactieve zorgplanning, oftewel Advance Care Planning (ACP). Dit past ook bij de landelijke nieuwe norm: thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan.

Enkel intensieve samenwerking tussen professionele partijen is niet meer voldoende. Een maatschappelijk besef dat we de huidige levering van zorg niet meer vol kunnen houden moet ontstaan. Daarbij zal er ook meer een beroep worden gedaan op het eigen netwerk. Personele tekorten en financiële druk op het systeem noodzaken ons om anders naar deze zorg te kijken.

Bovenstaande uitdagingen vragen een gezamenlijke inspanning. In de regio Twente is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen: gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor en woningcorporaties. Vanuit de Twentse koers houden we het totale zicht op de ontwikkelingen die iedere Twentse gemeente doormaakt. Liggen ze op koers bij het ontwikkelen van genoeg passend woonaanbod voor haar inwoners, waarin ook zorg geleverd kan worden? Op welke wijze kan een zorgaanbieder toekomstbestendige zorg leveren en ontstaan er sociale zorgnetwerken waaruit inwoners op elkaar kunnen steunen?

Het is mogelijk nog niet hét ideaalbeeld van zorg, maar wij bouwen in Twente liever op realistische beelden die ons verder helpen om ook in de toekomt een ieder die aanspraak maakt op WLZ-zorg, van passende zorg te voorzien.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2