terug naar actueel

Regiobeeld benadrukt belang van samenwerken

De zorg staat onder druk. Landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het akkoord Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) zijn opgesteld om te komen tot een betere gezondheid en kwaliteit van leven voor iedereen. Het in kaart brengen van uitdagingen in de regio helpt hierbij. Ook in Twente is een regiobeeld opgesteld.

30 juni ’23

Transformatie nodig

GGD Twente, Kennispunt Twente en Menzis hebben hun krachten, cijfers en inzichten gebundeld om het regiobeeld van Twente zo compleet mogelijk te maken. Het regiobeeld bevestigt een toename aan zorg. Een belangrijke oorzaak hiervan is de vergrijzing. Ook helpen de uitdagingen op de arbeidsmarkt niet mee: in de cijfers zien we een toename van zorg(gebruik) en steeds minder beschikbare zorgprofessionals. Elise Hol, programmamanager Twentse Koers, vertelt: “Ook in Twente is dit een groot probleem dat vraagt om een flinke transformatie in hoe wij omgaan met zorg en ondersteuning. Het vraagt van ons allemaal om de beweging nog meer in te zetten naar de voorkant. Denk hierbij aan laagdrempelige en vrij toegankelijke voorzieningen en vroegsignalering. Integraal werken en ketensamenwerking zijn hierbij van groot belang. We kunnen de uitdagingen van de toekomst alleen samen bij de kop pakken.”

Eric Veldboer, regiomanager Twente van Menzis, vertelt over één van de opvallende conclusies: “Een belangrijke conclusie uit het regiobeeld is dat het inzetten op bestaanszekerheid van mensen cruciaal is voor de komende jaren. 19% van de Twentenaren heeft de afgelopen twaalf maanden moeite gehad om rond te komen. Landelijk is dat 13%. Onzekerheid of je wel rond kunt komen heeft enorme impact op de gezondheid en het welzijn van mensen. Als we zorgvraag willen voorkomen, moeten we echt werk maken van het vergroten van de bestaanszekerheid van mensen.” Middels projecten als SamSam en Welzijn op Recept werken we hier in Twente al integraal aan.

Ook de hulp van inwoners is nodig, vertelt Elise: “We kunnen niet meer allemaal volop blijven leunen op de formele zorg. Er zijn ook steeds minder mantelzorgers. We moeten dan ook inzetten op het vergroten van zelfredzaamheid, het voorkomen van zorg en nadenken over slimme huisvesting van oudere inwoners.” Dit doet Twentse Koers onder andere al via projecten binnen Leefstijl & Gezondheid en Reablement.

Kracht en saamhorigheid in Twente

Regionale samenwerking is nodig om passende zorg en ondersteuning vorm te geven. De landelijke akkoorden en het regiobeeld benadrukken het belang en de noodzaak van domein overstijgende regionale samenwerking. In Twente staat al een sterk samenwerkingsverband in de vorm van Twentse Koers. Dit zorgt voor saamhorigheid en intensieve samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein (gemeenten, Menzis, GGD Twente, provincie, vele zorgpartners en de inwoners). Elise Hol: “Mede daardoor hebben we een sterk en compleet regiobeeld kunnen opstellen en kunnen we de dwarsverbanden al veel verder analyseren. Daar mogen we best trots op zijn. We zijn al bezig met de goede dingen, maar er is meer nodig. Het is dan ook fijn dat we de komende tijd samen nóg meer aan de slag gaan om volle kracht in te zetten op goede zorg en ondersteuning voor de Twentse inwoners.” Eric Veldboer vult aan: “Mede door de kracht en saamhorigheid van onze regio hebben we er volle vertrouwen in dat we de uitdagingen van de toekomst samen kunnen oppakken.”

Vervolg

Het regiobeeld Twente is vanaf 1 juli 2023 gepubliceerd op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Het regiobeeld vormt, samen met de andere in het IZA genoemde uitgangspunten, de basis voor het Twentse regioplan. Het regioplan wordt de gezamenlijke aanpak voor de uitdagingen en knelpunten van urgente zorguitdagingen. Het regioplan Twente is van en voor ons allemaal. Daarom geven we samen met onze partners en inwoners invulling aan het regioplan. In het najaar van 2023 gaan we hier volop mee aan de slag, zodat we samen met volle kracht kunnen inzetten op goede zorg en ondersteuning voor onze Twentse inwoners.

Eric Veldvoer: “De uitdagingen in Twente zijn flink. Binnen Twentse Koers werken we al goed samen, dat moeten we verder intensiveren om de transitie ook echt te realiseren. Dat vraagt van iedereen om verder kijken dan hun eigen (organisatie)belangen. En er moet een oplossing komen zodat we passend zorg kunnen inkopen en financieren over de verschillende domeinen en wetten heen. In het regioplan gaat daar zeker aandacht voor zijn.”

Het regioplan Twente is van en voor ons allemaal. Daarom geven we samen met onze partners en inwoners invulling aan het Regioplan. In het najaar van 2023 gaan we hier volop mee aan de slag.

Met grote dank aan

Het regiobeeld in Twente is tot stand gekomen dankzij de cijfers en inzet van GGD Twente, Kennispunt Twente en Menzis. Ook dank aan de consulterende partijen Zorgbelang Overijssel, Twentse Noabers en Vitaal Twente.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2