terug naar actueel

Verlenging integrale samenwerkingsagenda Twente

Op 8 december hebben de 17 bestuurders van de Integrale Samenwerkingsagenda Twente (vanaf 8 december Twentse Koers) unaniem en vol trots ingestemd met een verlenging van vijf jaar voor de Integrale Samenwerkingsagenda Twente (2022-2027).

Dit is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente, provincie Overijssel en vele andere partijen op het gebied van zorg en ondersteuning. Programmamanagers Elise Hol en Elke Klunder zijn trots: “De afgelopen vijf jaar zijn al mooie resultaten geboekt die ten goede komen aan de gezondheid van onze inwoners en zorg in Twente. We zijn blij dat er zo veel draagvlak en betrokkenheid is van alle betrokken organisaties. Deze resultaten hebben de doorslag gegeven om samen te blijven bouwen aan de gezondheid van onze inwoners, het toekomstbestendig houden van ons zorgstelsel en het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor de Twentse inwoners.”

Integrale Samenwerkingsagenda Twente

De Integrale Samenwerkingsagenda Twente is een unieke samenwerking over de grenzen van wetten en organisaties heen. We leggen verbinding tussen het medisch- en sociaal domein, met de focus op gezondheid. “Dit vraagt lef, vertrouwen en een lange termijn investering”, vertelt Ruben Wenselaar, voorzitter raad van bestuur Menzis. ”Dit is noodzakelijk om de zorg in Twente beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden en te werken aan het versterken van de leefkracht van alle Twentenaren. Juist nu de druk op de zorg steeds hoger wordt en iedereen ziet dat er wat moet veranderen.”

 

Unieke samenwerking

Niet alleen regionaal is de Integrale Samenwerkingsagenda een groot succes. Het is een unieke en dynamische samenwerking, die landelijk veel aandacht krijgt en wordt gezien als voorbeeld voor andere regio’s in Nederland. Ilse Duursma, wethouder gemeente Dinkelland: ”We werken integraal samen aan een passend en houdbaar aanbod van zorg en ondersteuning in Twente. Door initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden, dragen we écht iets bij aan het geluk, de eigen kracht en de gezondheid van onze inwoners. Vijf jaar geleden zijn we met het eerste project begonnen. Door gewoon te gaan doen en met vallen en opstaan, zijn we gekomen waar we nu zijn. Dit maakt het mogelijk dat we samen voor zo’n lange periode vooruit durven te kijken.”

“Een verlenging van deze samenwerking voor vijf jaar is echt van groot belang. Willen we samen de beweging maken naar meer gezondheid voor onze inwoners, dan moeten we stevig inzetten op preventie en gedragsverandering. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen”, aldus Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede. “Dit vraagt ook om een integrale aanpak. Denk daarbij ook aan thema’s, zoals schulden, armoede, arbeidsmarkt en leefstijl. In de regio en met deze eigenaren vinden we samen de schaalgrootte om de opgave aan te gaan”

Ook Mark Paters, wethouder gemeente Twenterand, beaamt dat een regionale samenwerking hierbij cruciaal is: “Juist door onze krachten te bundelen, kunnen we meters maken. Hierdoor maakt ook dat kleinere gemeentes en organisaties een bijdrage kunnen leveren aan en profiteren van deze grote bewegingen.”

Terugblik

De huidige Samenwerkingsagenda bestaat uit vijf themalijnen, met daaronder 28 projecten. “De afgelopen jaren hebben we in Twente al veel mooie resultaten en successen geboekt. Dit biedt een mooie basis om op verder te bouwen. Juist de breedte en de verschillende thema’s, zoals jeugd, ouderen, GGZ en preventie, maakt ons programma en de verschillende projecten zo waardevol”, aldus Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid.

Wethouder Eugène van Mierlo uit Almelo blikt terug op de mooie resultaten in de projecten, zoals de aanpak personen met verward gedrag, de aanpak van schulden en de ketensamenwerking in de wijk. “Het is mooi om te zien dat ook onze partners in het veld, zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen, welzijnswerkers en schuldhulpverleners, zich hier voor inzetten. Mede met dank aan hen, hebben we samen al mooie resultaten kunnen boeken.”

 

Enkele resultaten uitgelicht:

Vroegsignalering en uitstroom van schulden

Het eerste project waarmee deze samenwerking begon, is de Regeling Uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB). Sinds 2017 wordt hier samen met Menzis uitvoering aan gegeven, waardoor inwoners met schulden bij de zorgverzekeraar weer goed verzekerd zijn en schulden worden aangepakt en opgelost. De regeling loopt inmiddels zeer goed bij alle 14 Twentse gemeenten. In Twente hebben rond de 1100 inwoners deelgenomen of nemen op dit moment deel aan deze regeling. Hiervan zijn bijna 500 inwoners als succesvol uitgestroomd, wat betekent dat zij schuldenvrij zijn bij de zorgverzekeraar!

Daarnaast hebben alle gemeenten, samen met vele vaste lasten partners, zoals woningstichtingen, zorgverzekeraars en energie- en watermaatschappijen, de handen ineen geslagen om beginnende schulden vroeger te signaleren en aan te pakken. Schuldeisers van vaste lasten melden bij de gemeenten wanneer betalingsachterstanden ontstaan. Dit gaat in Twente om duizenden signalen per maand. Al deze inwoners worden actief benaderd en krijgen hulp aangeboden. Ernstige schulden en daaropvolgende problematiek en intensieve hulp, kan daarmee voorkomen worden.

 

Sluitende aanpak personen verward gedrag

Een samenwerking tussen partijen als de gemeenten, de politie en zorgaanbieders, is nodig om Twentse inwoners met verward gedrag de beste hulp te kunnen bieden. In Twente weten deze samenwerkingspartners elkaar goed te vinden en is een goede verbinding en informatie-uitwisseling tot stand gebracht. De afgelopen periode heeft de pilot Streettriage een structurele plek gekregen. Hierbij gaan de politie, Ambulance Oost en GGZ aanbieders Mediant en Dimence, direct samen op pad bij meldingen van personen met acuut en zorgwekkend verward gedrag. Ook is het regionaal en integraal meldpunt voor niet acute meldingen verward gedrag geopend.

 

Gedeeld Regiobeeld

In het afgelopen jaar werkten GGD Twente, Kennispunt Twente, de 14 Twentse gemeenten, Menzis en Vektis samen aan een unieke datakoppeling vanuit de Integrale Samenwerkingsagenda Twente. Hierdoor hebben we een compleet beeld van de gezondheid van onze inwoners en de zorgconsumptie in heel Twente. Dit maakt dat we samen beter kunnen gaan inspelen op de behoeftes, gezondheid en zorgvraag en ons aanbod nóg beter kunnen afstemmen op wat de Twentse inwoners nodig hebben. In de eerste fase van het project hebben we ons gericht op de doelgroep Twentse ouderen. De uitkomsten zijn gebundeld in factsheets. Bekijk de factsheets op regionaal en gemeentelijk niveau hier. De uitwerking voor andere doelgroepen volgen gauw.

 

Samenwerken in de wijk

Om kwetsbare inwoners zo passend en adequaat mogelijk te helpen, is goede ketensamenwerking tussen bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleegkundigen en de gemeenten, zeer belangrijk. Goede afstemming tussen deze partijen is van belang bij vroegsignalering van (beginnende) problematiek onder inwoners in de desbetreffende wijk of het dorp. Ook is het voor de inwoners en hun mantelzorgers wenselijk dat zij, zo veel als mogelijk, één aanspreekpunt hebben. In dit project is daarom ook geëxperimenteerd met gezamenlijk indiceren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeente en de wijkverpleegkundige niet apart van elkaar op huisbezoek komen en twee aparte indicatietrajecten afwerken, maar dat de wijkverpleegkundige dit in één keer voor beide doet. Met deze aanpak voorkomen we tijd, herhaling, onrust en onduidelijkheid bij de inwoners. De uitkomsten van de experimenten zijn veel belovend en worden verder uitgezet.

 

Gezondheid en leefstijl

Een gezonde leefstijl krijgen en houden: dat is zeer belangrijk voor de ervaren gezondheid en geluk van onze inwoners! In Twente wordt er samen met de GGD Twente, Menzis en provincie Overijssel op verschillende manieren hard gewerkt aan het versterken van de gezondheid en leefstijl van onze inwoners. Zo worden de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), de Nationale Diabetes Challenge en het project JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) momenteel verder uitgerold in Twente. Met deze projecten helpen we inwoners met problemen en risico’s rondom hun gezondheid. Het doel hierbij is om problemen rondom de gezondheid te verminderen of voorkomen dat ze erger worden. Vaak gaat het om kwetsbare inwoners die daarbij ook andere problemen ervaren. Denk hierbij aan een laag zelfbeeld, sociaal isolement, armoede, schulden of psychische problemen. Een brede aanpak tussen de verschillende betrokken partners is het uitgangspunt. Binnen meerdere gemeenten is de GLI inmiddels al uitgerold en nemen al tientallen inwoners succesvol deel.

 

De toekomst

De Integrale Samenwerkingsagenda Twente heeft in ieder geval een verlenging gekregen tot eind 2027. De komende periode gaan wij samen met de partners aan de slag met het laden van de inhoud: waar leggen we de komende jaren onze focus? Hierbij is gezondheid, en daarmee het voorkomen van zorg, ons gezamenlijke uitgangspunt. Anja Prins, wethouder gemeente Losser, herkent dit volledig: “We zetten in op de kanteling van ziekte en zorg naar preventie, gezondheid en gedrag. Juist door in te zetten op de gezondheid van onze inwoners, gaan we zorg voorkomen.” Roy de Witte, gedeputeerde provincie Overijssel, sluit zich hier volledig bij aan. ‘’Door in te spelen op gezondheid en het voorkomen van zorg, sluiten wij het beste aan bij de behoefte van onze inwoners. Hiermee kunnen we veel zorg en problemen voorkomen, waardoor  onze inwoners hopelijk langer en gelukkiger kunnen leven. Ik ben trots dat de provincie Overijssel hier samen met de Twentse gemeenten, GGD Twente en Menzis een bijdrage aan mag leveren!’’

Programmamanagers Elise Hol en Elke Klunder hebben er alle vertrouwen in dat de Samenwerkingsagenda in de toekomst voor nóg meer verbinding en mooie resultaten gaat zorgen: “We hebben de afgelopen jaren al mooie resultaten geboekt, maar ook veel geleerd en gezien. In de komende jaren zetten we de inwoner nóg meer centraal. Op naar nog meer mooie resultaten voor de inwoners van Twente!

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2