terug naar actueel

SamSam: Nóg meer verbinding huisartsen en gemeenten

In Twente voelen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om zorg en welzijn voor alle inwoners beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. Mede dankzij de ontwikkelingen op het gebied van positieve gezondheid, vroegsignalering, leefstijl en persoonsgerichte zorg, is er binnen de zorg steeds meer aandacht voor niet-medische oplossingen.

24 april 2023

Afronding project geldzorgen in de huisartsenpraktijk

Schulden, geldzorgen en armoede zijn veelvoorkomende en brede maatschappelijke problemen. Vaak zijn deze thema’s de oorzaak of een onderdeel van andere problemen bij inwoners. Ook bij huisartsenpraktijen komen vaak vragen binnen, waarbij geldzorgen en armoede onderliggende problemen zijn. Denk hierbij aan stress, pijnklachten of psychische problemen. Dit vraagt om een goede signalering, het bespreekbaar maken en een doorverwijzing naar de juiste plek voor ondersteuning. In het project ‘Geldzorgen in de huisartsenpraktijk’ werd, met kennis van reeds elders uitgevoerde pilots, actiegericht onderzocht wat wel of niet werkt in Twente en zijn praktische adviezen geformuleerd voor de deelnemende huisartsenpraktijken en gemeenten. Eind 2022 is het project afgerond. Lees de bevindingen en adviezen in de eindrapportage Geldzorgen in de huisartsenpraktijk.

Eerste bevindingen project SamSam

De noodzaak van samenwerking tussen de huisartsen en gemeenten bij de aanpak van geldzorgen en/of armoede werd in het project ‘Geldzorgen in de huisartsenpraktijk’ ook duidelijk herkend en erkend. Samenwerking tussen deze partijen is niet alleen van belang bij het thema geldzorgen, maar zeker ook bij andere onderwerpen. Huisartsen zien namelijk regelmatig patiënten op hun spreekuur waarbij, naast lichamelijke klachten, ook of vooral een psychosociale hulpvraag speelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eenzaamheid, problemen rondom de opvoeding van kinderen of vraagstukken over gewicht en bewegen. Een goede samenwerking tussen huisartsen en het brede sociaal domein is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat inwoners eerder de juiste ondersteuning en zorg ontvangen vanuit de juiste professional. Daarom zijn we in Twente gestart met het project ‘SamSam’, in samenwerking met Huisartsenzorg Twente, verschillende gemeenten, Menzis en Provincie Overijssel.

Met het project SamSam willen we in Twente de samenwerking en verbinding tussen huisartsen en gemeenten (sociaal domein) stimuleren, zodat inwoners met een vermoeden van psychosociale- of financiële problematiek sneller en op een laagdrempelige manier doorverwezen kunnen worden naar voorzieningen in de gemeenten. Op deze manier kunnen we inwoners goed en snel helpen, passend bij hun (achterliggende) hulpvraag. Hierdoor worden medicalisering en hoge zorgkosten voorkomen en professionals in de huisartsenpraktijk ontlast. Dit doen we door een vast contactpersoon vanuit de gemeente te koppelen aan de huisartsenpraktijk.

Vaste intaker

Huisarts Paul van Rijn van huisartsenpraktijk Bellavista in Almelo neemt deel aan het project SamSam. Binnen dit project zoekt hij intensieve samenwerking met de gemeente Almelo: “Niet alle klachten die de huisarts ziet, vergen een medische oplossing. Voor bepaalde zaken is het veel mooier om de inwoner dicht bij huis of binnen al bestaande voorzieningen te helpen. Voor de huisarts is het onmogelijk om het hele sociale domein te overzien. Binnen onze huisartsenpraktijk zijn er ook veel patiënten met diverse uitdagingen die, zoals het nu is geregeld, zelf actie moeten ondernemen als ze ondersteuning nodig hebben vanuit het sociale domein. Dit gebeurt niet of nauwelijks”, vertelt Paul van Rijn. “Onze wens als huisartsen is dat er een vaste intaker (die ook maatschappelijk werker is) van de gemeente vanuit de huisartsenpraktijk gaat werken en ook fysiek aanwezig is. De intaker kent de mogelijkheden in de buurt en kan de inwoner dus goed begeleiden. Bijkomend voordeel is dat patiënten die wel huisartsenzorg nodig hebben, hier ook terecht kunnen. Door dit project wordt de huisarts ontlast op het grensvlak tussen het medische en sociale domein.”

Paul van Rijn ziet dan ook de duidelijk meerwaarde van SamSam: “Met intensieve samenwerking kunnen we elkaars expertise optimaal benutten, zodat de inwoner op de juiste plek wordt geholpen. Ook kunnen we zaken vroeg signaleren, waardoor ‘erger’ kan worden voorkomen.”

Vervolg

SamSam is gestart in januari 2023. De komende periode realiseren we pilots in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Hof van Twente bij 25 (groeps)huisartsenpraktijken In deze gemeenten gaan we aan de slag met een vast contactpersoon vanuit het sociaal domein voor huisartsenpraktijken. Deze contactpersonen helpen, op aangeven van de huisarts of praktijkondersteuner, patiënten verder op weg binnen het sociaal domein. Door de korte lijntjes wordt soepele en snelle afstemming gerealiseerd.

Op de hoogte blijven van het project SamSam? Houd onze projectpagina in de gaten voor tussentijdse updates en resultaten.

SPUK/GALA en de ketenaanpak ‘Welzijn op Recept’

De ervaringen die we in Twente opdoen met SamSam gaan ons helpen met de uitwerking van de verplichte ketenaanpak ‘Welzijn op Recept’ uithet Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Per 1 januari 2024 moeten gemeenten en zorgverzekeraars ‘Welzijn op Recept’ inrichten in iedere gemeente. SamSam beoogt een brede verbinding te realiseren tussen huisartsenzorg en het sociaal domein met afspraken over verwijzing, terugkoppeling, kennisdeling en monitoring. Daardoor realiseren we een ‘Welzijn op Recept Plus’ in de aangesloten gemeenten. De ervaringen in die vijf gemeenten benutten we om binnen alle 14 Twentse gemeenten de ketenaanpak ‘Welzijn op Recept’ richting 1 januari 2024 voor te bereiden en de aanpak verder uit te rollen.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2