terug naar actueel

Resultaten van 2022 uitgelicht

Eind 2021 hebben alle eigenaren van de Twentse Koers zich tot 2027 gecommitteerd aan het programma. Dit betekende dat 2022 in het teken stond van een vernieuwde werkagenda en een stevige positionering.

22 februari ’23

We waren zichtbaar, binnen en buiten de regio. Zo wonnen we de GemeenteDelers en kwamen andere regio’s en landelijke samenwerkingspartners kennismaken met onze aanpak tijdens verschillende werkbezoeken aan Twente. Natuurlijk gingen we voortvarend verder met de inhoud en resultaten voor onze inwoners. We werkten samen aan vijf themalijnen en 22 projecten om de zorg en ondersteuning in Twente toekomstbestendig te maken.

We lichten graag een aantal mooie resultaten van 2022 uit. Deze hebben we gebundeld in dit document of lees de tekst hieronder.

Geldzorgen in de huisartsenpraktijk

 • 3 Twentse gemeenten;
 • 8 Twentse huisartsenpraktijken.

In 2022 hebben we lokaal en op maat verbindingen gerealiseerd tussen huisartsenpraktijken (medisch domein) en professionals die zich bezighouden met geldzorgen/schulden (sociaal domein), zodat we inwoners sneller op de juiste plek kunnen ondersteunen en huisartsen ontlasten. In het project hebben we meer bewustwording van financiële zorgen als onderlegger voor fysieke klachten en aandacht voor het bespreekbaar maken van geldzorgen gecreëerd. Daarnaast zijn warme doorverwijzingsafspraken gemaakt naar de juiste persoon in de gemeente.

8 huisartsenpraktijken hebben concrete afspraken gemaakt met 3 Twentse gemeenten (Enschede, Almelo, Twenterand). Ook is actief ingestoken op kennisdeling en zijn adviezen geformuleerd per actor (lokaal en regionaal) voor de borging van het project en de verdere regionale uitrol. Lees alle resultaten in de eindrapportage van dit project. In 2023 verbreden we deze aanpak in het project SamSam en zetten we in op de verbinding met GGD Jeugdgezondheid.

Nationale Diabetes Challenge

 • 9 Twentse gemeenten;
 • 18 wandelgroepen in Twente;
 • 123 deelnemers in Twente.

In 2022 zijn 9 Twentse gemeenten aangehaakt bij de Nationale Diabetes Challenge (NDC) en hebben 18 groepen het 20-weekse wandelprogramma gevolgd. 123 deelnemers hebben zich ingeschreven via www.nationalediabeteschallenge.nl/twente, maar in veel groepen hebben ook deelnemers gewandeld zonder registratie. Regionaal werkten Twentse Koers, Bas van de Goor Foundation, GGD Twente, FEA, THOON en Menzis samen. Lokaal waren welzijswerk, sportservice, gezondheidscentra of huisartsenpraktijken, leefstijlcoaches, podotherapeuten, fysiotherapeuten en de gemeenten (vaak met meerdere beleidsterreinen) betrokken. De NDC is een effectieve aanpak om de gezondheid te vergroten en inwoners minder afhankelijk te maken van medicatie of ondersteuning. Bekijk deze video voor verdere toelichting.

Uit de wandelgroepen hebben 11 deelnemers in januari 2023 deelgenomen aan een opleiding tot wandelbegeleider van de Koninklijke Wandelbond Nederland. Voor de borging van de NDC is samengewerkt met andere wandelprogramma’s zoals Kuier Deur en Gezond Natuurwandelen.

Overgang Wlz

 • Netwerk van 60 professionals;
 • 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd met +/- 80 deelnemers.

De zorgvraag van onze inwoners gaat over domeinen heen. Zowel de inwoner als de professional heeft te maken met verschillende wettelijke kaders. Een goede aansluiting en samenwerking tussen de verschillende wet- en regelgeving en betrokken organisaties is noodzakelijk om de doorstroom en samenwerking te bevorderen. Naast het faciliteren van kennisdeling, hebben we hiervoor een netwerk opgezet. Het netwerk maakt het mogelijk om voorafgaand en tijdens een Wlz-indicatieproces onderling af te stemmen. Hiermee worden veel niet-passende Wlz-indicaties voorkomen, waardoor de overgang soepeler verloopt. Ook veel verschillende deelnemers hebben daadwerkelijk aangegeven dat het netwerk heeft gezorgd voor een prettigere samenwerking en daarmee leidt tot betere doorstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Inmiddels bestaat het netwerk uit zo’n 60 professionals. In 2022 is het netwerk uitgebreid met professionals uit de jeugdzorg om samen te streven naar een soepelere overgang 18- naar 18+. In 2023 krijgt dit verder vervolg.

Samenwerken in de wijk & Reablement

 • 10 betrokken gemeenten;
 • 2 gemeenten indiceren samen;
 • Twents onderzoek naar reablement.

Door het verbeteren van ketensamenwerking in de wijk, wordt het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid onder ouderen en een integrale afstemming van zorg en ondersteuning gestimuleerd. Binnen dit project zijn 10 gemeenten aangehaakt. In Oldenzaal en Enschede is het samen indiceren (Wmo en wijkverpleging) uitgerold. Dit zorgt ervoor dat ouderen snel een passende Wmo-indicatie kunnen ontvangen.

Reablement is een manier om samen met de oudere te werken aan herstel van zijn leven en zelfredzaamheid. Het heeft als doel mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg. In 2022 werd een onderzoek uitgevoerd naar de behoeftes en mogelijkheden bij de oudere inwoners van Twente op het gebied van gezond en zelfredzaam oud worden. Begin 2023 zijn de resultaten met aanbevelingen gepubliceerd in een onderzoeksrapport.

Gedeeld regiobeeld: dashboards

 • Dashboard ouderen met de huidige situatie en het toekomstbeeld;
 • Dashboard GGZ op gemeente- en wijkniveau.

Met het project gedeeld regiobeeld willen we de samenwerking tussen verschillende domeinen versterken door cijfers uit het sociaal domein en het medisch domein bij elkaar te brengen. Onderzoekers en analisten van
Kennispunt Twente, GGD Twente en Menzis hebben in 2022 twee thema’s uitgediept en verwerkt in dashboards: zorg en ondersteuning voor Twentse ouderen en psychisch kwetsbaren.

Het dashboard voor ouderen is in 2022 uitgebreid met een prognose van het aantal dementerenden tot 2050. Bij het dashboard GGZ is het extra uniek dat informatie op wijkniveau is terug te vinden. Het dashboard GGZ bevat informatie op gemeente- en op wijkniveau over de psychische gezondheid van inwoners, over GGZ zorggebruik bij volwassenen en jeugdigen en over enkele wijkkenmerken, zoals aandeel inwoners met een laag inkomen, arbeidsparticipatie en aanwezigheid van POH GGZ. Voor dit project is data gebruikt van Vektis, GGD Twente/RIVM, CBS, Menzis en Twentse gemeenten/Twentse Monitor Sociaal Domein.

Leefstijl & Gezondheid

 • 919 Menzisverzekerden namen deel aan GLI in 2022;
 • 12 gemeenten hebben ingezet op versterking van de GLI;
 • GLI beter bekend bij verwijzers en deelnemers.

Binnen het project Leefstijl en Gezondheid is in 2022 ingezet op de verbinding tussen professionals die zich richten op gezonde leefstijlverandering. Met name in de gemeenten Almelo, Losser, Oldenzaal, Hof van Twente, Tubbergen, Dinkelland en Hellendoorn is gewerkt aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). We stimuleerden verbinding tussen verschillende professionals, zoals fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en welzijnsorganisaties. Hier komen waardevolle samenwerkingen uit. Ook hebben we in 2022 de samenwerking met Roset opgepakt. Door leefstijlcoaches te organiseren in een samenwerkingsverband, kunnen regionale afspraken worden gemaakt met stakeholders, zoals zorgverzekeraars, zorggroepen en overkoepelende organisaties. Bij een slimme inrichting van de organisatie, wordt de leefstijlcoach ontzorgd en neemt de kwaliteit van leefstijlcoaching toe. Gemandateerde afgevaardigden vanuit verschillende disciplines en organisaties zijn op dit moment de verdere planvorming aan het uitwerken.

Met valpreventie sluiten we aan bij het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Specifieke Uitkering (SPUK). We hebben een start gemaakt met een blauwdruk voor de ketenaanpak valpreventie. Deze wordt in 2023 opgeleverd en kan worden gebruikt als sjabloon om over de huidige aanpak van valpreventie te leggen en te inventariseren wat nog nodig is om tot een goede ketenaanpak te komen.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2