terug naar projecten

Gedeeld regiobeeld: zorg en ondersteuning voor Twentse ouderen.

Hoe staat het ervoor met de gezondheidssituatie van Twentse ouderen (65+)? Welk aandeel van de Twentse ouderen maakt gebruik van welk type zorg? En wat is naar verwachting het aantal ouderen met dementie in 2050? In het afgelopen jaar werkten Menzis, GGD Twente en Kennispunt Twente samen aan een dashboard dat antwoord geeft op deze vragen.

Het gedeeld regiobeeld zorg en ondersteuning voor Twentse ouderen komt voort vanuit het overkoepelende project Gedeeld Regiobeeld. 

Er is relatief veel data beschikbaar over de doelgroep ouderen. Daarnaast is dit één van de themalijnen van de Twentse Koers. Met dit dashboard zijn verschillende databronnen voor het eerst in de regio Twente samengekomen in één overzicht: Gedeeld Regiobeeld – zorg en ondersteuning voor ouderen. Dit gezamenlijke beeld helpt de verschillende partners binnen de Twentse Koers om het gesprek te voeren over een toekomstbestendig en betaalbaar zorgstelsel.

Het is een bundeling van relevante informatie over gezondheid van en zorg aan ouderen vanuit verschillende domeinen: preventie, sociaal domein en medisch domein. Het doel hiervan is om:

  1. Meer inzicht te geven in de zorg- en ondersteuningsvraag van ouderen;
  2. Gezamenlijke opgaven te kunnen formuleren op basis van data en feiten;
  3. Op termijn de effecten van ingezet beleid te kunnen monitoren.

Voor het Gedeeld Regiobeeld worden bestaande databronnen gebruikt, zoals de gezondheidsmonitoren van GGD Twente, de Twentse Monitor Sociaal Domein over het zorggebruik in het gemeentelijk domein en de Vektis Gemeentezorgspiegel over gebruik van verzekerde zorg en Wlz-zorg, met specifieke aandacht voor het onderwerp ‘dementie’.

Op het openbaar toegankelijke dashboard ‘Zorg en ondersteuning voor ouderen’ kunnen gemeenten en andere partners de gezondheid en het zorggebruik van Twentse ouderen terugvinden. Twentse gemeenten kunnen hier niet alleen zien hoe de eigen gemeente ervoor staat, maar ook een vergelijking maken met andere gemeenten, Twente of Nederland.

De monitor richt zich specifiek op Twentse ouderen van 65 jaar of ouder. Dit betreft ongeveer één vijfde van de totale Twentse bevolking. Uit de monitor blijkt onder andere dat Twentse ouderen significant vaker overgewicht hebben dan gemiddeld in Nederland. Verrassend is dat zij ook significant vaker voldoen aan de beweegrichtlijn uit 2017. Daarnaast zijn Twentse ouderen significant vaker matig tot ernstig eenzaam en ervaren zij onvoldoende regie over hun leven in vergelijking met het gemiddelde in Nederland. Bijna de helft van de ouderen vindt zichzelf vergeetachtig.

Met de dubbele vergrijzing (meer ouderen die ook nog eens steeds ouder worden) is de verwachting dat het aantal inwoners met dementie alleen maar zal toenemen. Voor Twente als geheel wordt een toename van het aantal inwoners met dementie verwacht van 63% in 2050. De Twentse gemeenten met de sterkste verwachte toename zijn Haaksbergen, Hengelo en Rijssen-Holten.

Wanneer we kijken naar het zorggebruik, is te zien dat bijna alle Twentse ouderen (ongeveer 95%) gebruikmaken van zorg van de Zorgverzekeringswet, waarbij vooral huisartsenzorg, farmaceutische zorg en medisch specialistische zorg hoog liggen. Daarnaast krijgt ongeveer één op de zes 65-plussers hulp vanuit wijkverpleging en ongeveer één op de zeven krijgt huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Tot slot krijgt ongeveer één op de veertien ouderen ondersteuning vanuit de Wlz (in een instelling of thuis).

De doelgroep ‘Ouderen’ is slechts één van de thema’s van de Twentse Koers. Menzis, GGD Twente en Kennispunt Twente zijn inmiddels een tweede dashboard aan het ontwikkelen, gericht op de GGZ. De insteek is hierbij telkens hetzelfde; een gezamenlijk beeld creëren van het zorggebruik in de regio Twente. Het bieden van de juiste (data-)inzichten is echter nog maar de eerste stap in het proces. De volgende stap is het daadwerkelijk gaan benutten van deze inzichten in de praktijk.

Partners zien in de cijfers in ieder geval de bevestiging van het belang om samen inzet te plegen om de zorgvraag uit te stellen of te voorkomen. Dit doen we met projecten als reablement en valpreventie.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2