terug naar projecten

Gedeeld regiobeeld: Twentse gemeente- en wijkscan GGZ

Menzis, GGD Twente en Kennispunt Twente hebben in de Twentse gemeente- en wijkscan GGZ beschikbare cijfers over het psychisch welbevinden en zorggebruik GGZ op wijk- en gemeenteniveau bij elkaar gebracht. Het doel van de gemeente- en wijkscan GGZ is om de samenwerking te bevorderen tussen verschillende partijen die zich bezighouden met psychisch kwetsbaren, om samen als partners de best passende zorg te leveren voor deze groep.

Ondersteuning van psychisch kwetsbaren is één van de thema’s binnen de Twentse Koers. De Twentse gemeente- en wijkscan GGZ komt voort vanuit het overkoepelende project Gedeeld Regiobeeld.

Verschillende partijen zijn betrokken bij zorg en ondersteuning van psychisch kwetsbaren en het voorkomen van psychische kwetsbaarheid, waaronder welzijnswerk en organisaties van ervaringsdeskundigen, huisartspraktijken, GGZ zorgaanbieders, gemeenten, GGD en zorgverzekeraars. Door de cijfers uit verschillende bronnen bij elkaar te brengen, krijgen de verschillende partners een integraal beeld van het psychische welbevinden van inwoners en het ggz-zorggebruik in een wijk of gemeente. Dit is een mooi uitgangspunt voor het gesprek over wat in welke wijk het best passend is. Ook kan je met elkaar in gesprek over de vraag waarom is in deze wijk de psychische kwetsbaarheid relatief groot, maar het zorggebruik vrij laag. Welke oorzaken spelen daarbij een rol en hoe kun je daar samen op acteren.

In de wijk- en gemeentescan kunnen gebruikers zien hoe het psychisch welbevinden en zorggebruik GGZ is per wijk en gemeente en in hoeverre dit afwijkt van het gemiddelde van de gemeente of van Twente. De scan bevat op gemeente- en wijkniveau informatie over het psychisch welbevinden van inwoners, zorggebruik GGZ bij volwassenen en jeugdigen en demografische en contextkenmerken. Via kaartjes kunnen wijken en gemeenten onderling vergeleken worden.

Wat zegt het dashboard? Met de beschikbare cijfers kunnen professionals met kennis van de wijk en de zorgstructuur samen een beter beeld krijgen van welke hulp het beste past bij welke wijk. Via dit dashboard kun je onder andere zien dat onder volwassenen de praktijkondersteuner GGZ de meest bezochte GGZ hulpverlener is. Volwassenen krijgen vaker hulp van een POH GGZ dan van gespecialiseerde GGZ-zorg. Dat de POH GGZ de meest gebruikte zorgvorm in GGZ is volgens verwachting en positief, want je wil niet onnodig te zware zorg inzetten.

Er zijn verschillen op wijkniveau in het aandeel van de inwoners dat gebruik heeft gemaakt van een POH GGZ. Dat varieert in Twente tussen 1,4 en 6,3 procent. Dat kan komen doordat in de ene wijk meer psychisch kwetsbare inwoners wonen, maar het kan ook dat in de betreffende wijk een of meerdere huisartsen geen POH GGZ in dienst hebben. Ook de bereidheid om hulp te zoeken verschilt per type wijkbewoner.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3