terug naar projecten

Gezond en zelfredzaam ouder worden

Samen met onze partners zetten we de beweging naar gezond en zelfredzaam ouder worden in om vroegtijdige bewustwording en actief gedrag bij de ouder wordende inwoner te stimuleren.

Bewust zelf – en samenredzaamheid   

Eigen regie en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker voor de inwoners van Twente. De ouder wordende inwoners hechten hier ook veel waarde aan. Uit het onderzoek ‘Gezond en Zelfredzaam Ouder Worden’ (2022-2023) blijkt dat men pas stappen zet als het echt nodig is. Daarnaast groeit het aantal oudere inwoners in Twente. Binnen dit project leggen we de focus op het bevorderen van deze vaardigheden en creëren we bewustwording over het ouder worden, in relatie tot gezondheid en zelfredzaamheid.

Waarom we doen wat we doen  

Crisisopnames, overmatig zorggebruik, tekorten in de zorg en ondersteuning en onvoldoende gezondheidsvaardigheden onderstrepen de noodzaak om inwoners bewust te maken van hun rol in gezond en zelfredzaam ouder worden. Met dit project vragen we de inwoners na te denken over (urgente) vraagstukken waardoor het urgentiebesef toeneemt en hun gedrag verandert over gezondheid en zelf- en samenredzaamheid.

Dit willen we bereiken 

Door het versterken van de zelfredzaamheid en het creëren van bewustzijn bij de oudere doelgroep willen we (intensieve) zorg voorkomen of uitstellen. 

Onze aanpak: zo doen we het! 

We willen oudere inwoners en professionals inspireren om te handelen vanuit de visie op gezond en zelfredzaam ouder worden. Dit doen we door middel van vroegsignalering, het versterken van kennis en vaardigheden, preventieve maatregelen en gedragsaanpassingen. Ook zetten we diverse instrumenten, trainingen en andere producten in om bewustwording over dit thema te vergroten bij inwoners en professionals.  

Regionale bewustwordingscampagne

We streven ernaar dat inwoners vroegtijdig gaan nadenken en handelen vanuit de visie gezond en zelfredzaam ouder worden. We willen hen aanmoedigen tijdig te anticiperen en reflecteren op de toekomstige veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden. Dit doen we door een grootschalige, Twente brede bewustwordingscampagne richting de inwoners van Twente. Hierbij steken we in op de totale populatie. Hiermee groeit het urgentiebesef, waardoor we de inwoner van Twente aanzetten tot proactief nadenken en handelen vanuit het gedachtegoed ‘gezond en zelfredzaam ouder worden’. De nadruk ligt hierbij op de gezondheid en zelf- en samenredzaamheid als leidende principes binnen het ouder worden. Natuurlijk sluiten we aan op de landelijke ontwikkelingen.

BennieOud

Binnen dit subproject richten we ons op het faciliteren van regionale scholing en deskundigheidsbevordering voor oudere inwoners. We werken samen met inwoners, zorg- en welzijnspartners, gemeenten, Menzis en andere stakeholders om informatiemateriaal en ondersteuningsmiddelen te ontwerpen. Deze worden zo breed toegankelijk gemaakt voor Twente via een toolbox. 

Reablement

Met Reablement willen we ouderen ondersteunen bij het behouden en versterken van hun fysieke gezondheid en zelfstandigheid. De ouder wordende inwoner meer in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, met minimale afhankelijkheid van zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld door een revalidatietraject. Of na onderzoek en ondersteuning van een fysiotherapeut of ergotherapeut hulpmiddelen aanbieden.  

Scholing- en deskundigheidsbevordering voor huishoudelijke ondersteuning

Dit subproject richt zich op de professionals in de huishoudelijke ondersteuning. Deze professional kunnen een grote rol spelen in het aanmoedigen van de inwoner om te denken en handelen vanuit het gedachtegoed gezond en zelfredzaam ouder worden. Daarnaast hopen we de huishoudelijke ondersteuning handvatten te kunnen bieden, zodat zij kunnen bijdragen in het vroegtijdig signaleren van problemen rondom de gezondheid en zelfredzaamheid en daarin de doorverwijzing te maken naar de juiste plek.  

 

Wil je meer weten over de themalijn ouderen? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Het informatiepakket Bennie Oud werd in februari ’24 gepubliceerd in onze kennisbank.

2022 - 2023

Er is onderzoek gedaan naar gezond en zelfredzaam ouder worden. 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2